Everything you need to know to stay ahead of the curve

Tired of spending hours doing research and writing reports? What if you had an AI assistant that could write 1000+ word blogs at once or summarize websites and even Youtube videos for you? This is where GPT-4 comes in. This is the fourth iteration of the Generative Pre-trained Transformer (GPT) series, and it will change the way we think about language processing.

Read more

Վարկային որոշումների ավտոմատացման ուղեցույց

Ի՞նչ է վարկային որոշումը: Վարկի որոշումը, որը նաև հայտնի է որպես վարկի/վարկի հաստատման կամ մերժման գործընթաց, կրիտիկական քայլ է վարկի կամ վարկավորման գործընթացում: Բիզնեսի սեփականատերերը և վարկային մասնագետները պետք է հաշվի առնեն բազմաթիվ գործոններ՝ նախքան նոր հաճախորդի վրա վճարման ժամկետները երկարաձգելը կամ առկա հաճախորդի վարկային սահմանաչափը ավելացնելը: Գործընթացը պահանջում է պոտենցիալ վարկառուի վարկունակության օբյեկտիվ գնահատում` … Read more

AI, personalization and telecommunications will redefine insurance

Like many industries whose consumer adoption of digital technologies has accelerated since the pandemic, the insurance industry is undergoing major transformation, with new technologies and business models enabling insurers to offer highly flexible and personalized coverage. For an industry that has historically been slow to adopt technology, 2023 promises to be a challenging year for … Read more

Next level AI programming. Rapid design and creation of AI products

Sponsored message 💻 Want to take your programming skills to the next level? Our last course Rapid design and construction of artificial intelligence products is the perfect place to start. With the emergence of large language models like ChatGPT, programming is moving out of code and into the realm of natural language. In this course, … Read more

Remote monitoring of raw material supply chains for sustainability with Amazon SageMaker geospatial capabilities

Deforestation is a major concern in many tropical geographies where local rainforests are at severe risk of destruction. About 17% of the Amazon rainforest has been destroyed over the past 50 years, and some tropical ecosystems are approaching a tipping point beyond which recovery is unlikely. A key driver for deforestation is raw material extraction … Read more

How AI experts use GPT-4

Reed Hoffman, co-founder and executive chairman of LinkedIn and an early investor in OpenAI, says he used GPT-4 to help write “Imprompt. augmenting our humanity through artificial intelligence.” Hoffman believes it is the first book written by GPT-4. (His previous ChatGPT was used to create tons of books). Hoffman logged into the system last summer … Read more

Messe Duesseldorf simplified recurring inquiries by 65% ​​in 4 weeks by automating with Communicate

Last updated on March 21, 2023 Messe Duesseldorf GMBH is one of the 5 most successful trade fair organizers in the world. With humble beginnings as a small wooden hut that hosted trade fairs in the city of Düsseldorf. Incorporated in January 1947 as Nordwestdeutsche Ausstellungsgesellschaft mbH (NOWEA), the trade fair company soon went from … Read more

Intel, Salesforce + Meta to speak at Legal Innovators California – Artificial Lawyer

The Legal Innovators California Conference, June 7th and 8th in San Francisco, is excited to announce a lineup of amazing speakers from the world of in-house and legal operations, including representatives from Intel, Salesforce, and Meta, among others. Speakers on the second day of the two-day legal innovation event include; Dorothy CullenSenior Director of Legal … Read more